Produktionsmiljø


Avanceret aluminiumsbearbejdning

Bang & Olufsen bruger aluminium, fordi det er et bearbejdsningsvenligt materiale, der kan sikre en robust overflade.

For at opnå denne attraktive og robuste overflade anodiserer vi vores materialer. Anodisering er en elektrokemisk behandlingsform, der giver materialet en meget stærk oxidoverflade. Bang & Olufsen begyndte at anvende denne proces helt tilbage i 1950'erne. Vores nuværende anodiseringsanlæg blev installeret i 1992 og er stadig et af de mest avancerede i verden.

Anodiseringsanlægget består af 50 tanke a 3.800 liter. Hver tank har sin funktion, f.eks. affedtning, opbevaring, rensning, farvning, indfarvning, oxidering og forsegling. Den største miljøpåvirkning ved anodiseringsprocessen er vandforbruget. Derfor har Bang & Olufsen fokus på at reducere vandforbruget pr. kvadratmeter anodiseret aluminium. Vi søger konstant nye måder at effektivisere vores teknologi og processer for at kunne reducere vandforbruget yderligere.

Luftudtrækning fra tankene varierer afhængigt af den anvendte proces i anodiseringsanlægget. Den udtrukne luft består af atmosfærisk luft med et varierende indhold af hydrogen og vandholdige aerosoler. Aerosoler i luften fjernes med en vådudskiller, hvor luften vaskes med neutraliseret vand. Efter en dobbelt vaskecyklus fjernes eventuelle overskydende dråber ved hjælp af en dråbefanger. Den rene luft frigøres derefter i den omgivende atmosfære. Dette system gør, at anodiseringsprocessen ikke er luftforurenende.

Spildevand i anodiseringsanlægget indeholder rester af farvestoffer og aluminium. Derfor renses det i Bang & Olufsens interne renseenhed, før det bortledes til offentlige renseanlæg. Spildevandet neutraliseres desuden under rensningen. Neutraliseringsprocessen får aluminiumspartiklerne til at aflejres og binde sig til farvepartiklerne i et samlekar. Det rensede spildevand kontrolleres løbende af et uafhængigt forskningsinstitut, og de lovpligtige begrænsninger er aldrig blevet overskredet. Slam fra den interne rensningsenhed indeholder rester af farvestoffer og aluminiumssalte. Slammet drænes og komprimeres til såkaldte filterkager, inden de fjernes. Siden 1999 har Bang & Olufsen genanvendt disse filterkager. Det aluminiumsholdige slam genanvendes i produktionsprocesser til cement, hvilket er en miljøvenlig løsning for begge parter.

Foruden det førnævnte spildevand producerer denne proces intet affald.

ICEpower teknologi

ICEpower er Bang & Olufsens egen patenterede digitale forstærkerteknologi. Den kombinerer exceptionel effekt og lavt energiforbrug med en fremragende lydkvalitet. Traditionelle analoge forstærkerenheder konverterer i gennemsnit kun 35 % af den indgående effekt til udgående effekt. De resterende 65 % fordamper sammen med varmeenergien. Af samme grund er forstærkere som regel udstyret med store køleplader, der bortleder varmen og dermed forebygger eventuelle kvalitetsproblemer.

ICEpower teknologien reducerer det gennemsnitlige energiforbrug med en faktor på 10 i sammenligning med traditionelle teknologier. Det betyder, at ICEpower forstærkerne udnytter deres forbedrede varmeoverførsel til at generere væsentlig mindre varme, hvilket overflødiggør store køleplader og reducerer forstærkerens vægt markant. Med andre ord omfatter miljøfordelene et reduceret energi- og materialeforbrug til kølepladerne samt reduceret vægt, hvilket gør det muligt at producere en kompakt forstærker med en høj effekt uden stort varmetab.

Arbejdsmiljøet hos Bang & Olufsen

Hos Bang & Olufsen har vi stærkt fokus på medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Vores mål er at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø – fysisk såvel som psykisk – for vores medarbejdere. Hos Bang & Olufsen skal arbejdspladsen tilpasses medarbejderne – ikke omvendt. Af samme grund er sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter også en del af den tidlige design- og udviklingsfase, fordi eksempelvis produktudviklernes valg af materialer, samlingsmetoder og overfladebehandlinger ofte påvirker sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen under produktionen.

Allerede i udviklingsfasen nedsætter Bang & Olufsen en komite bestående af produktionsteknikere. Formålet er dels at sikre arbejdsmiljøet i produktionsfasen, dels at imødegå eventuelle udfordringer i forbindelse med opstart af det nye produkts fremstilling. Et andet af komiteens formål er at varetage håndteringen af produkterne hos forhandlere og kunder, hvor bl.a. valget af emballage har stor betydning.

Arbejdspladsvurdering

Mindst hvert tredje år skal alle arbejdspladser gennemgå en arbejdspladsvurdering, hvor især de fysiske, kemiske og ergonomiske forhold samt de psykiske arbejdsforhold evalueres. Ud fra denne arbejdspladsvurdering er det muligt at fastsætte nogle fokusområder, hvor der bør arbejdes med arbejdsmiljøet.

I forbindelse med produktsamling eksisterer disse fokusområder for at sikre et ergonomisk arbejdsmiljø, samt at undgå tunge løft, høj støj og brug af kemikalier. 

Ergonomiske principper

Bang & Olufsen har kun få arbejdsområder, der kan føre til belastningsskader som følge af ensidigt gentaget arbejde. Vi har stærkt fokus på at undgå disse skader, der defineres som en opgave med en cyklustid på maks. 30 sekunder eller en opgave, der optager mere end 50 % af den ansattes arbejdstid. Er det gentagne arbejde en nødvendig del af processen, må medarbejderen maks. bruge 3-4 timer på opgaven, hvorefter han/hun skal skifte til en anden.

Arbejdsstationerne er udstyret således, at arbejdshøjden kan varieres afhængigt af opgaven, og at medarbejderne er udlært i gode arbejdsteknikker. Af ergonomiske årsager kan alle arbejdsstationer justeres i højden. Ved de forskellige samlingsstationer kan arbejdshøjden justeres adskillige gange i løbet af udførslen af en opgave. Medarbejderne benytter sig ofte af denne mulighed.

For at øge fleksibiliteten og forebygge gentagende arbejde er alle medarbejdere udlært i brugen af alle samlingsstationerne. Denne jobrotation er indført for at give medarbejderne mulighed for at skifte indbyrdes mellem de forskellige arbejdssteder. Produktionsholdet står selv for planlægningen af jobrotationen på daglige morgenmøder, hvor de også oplyses om arbejdsmængden den pågældende dag.

Tunge løft

Ifølge arbejdsmiljøloven må en person maksimalt løfte 50 kg ad gangen, såfremt der ikke er forværrende faktorer, såsom løft, hvor genstanden ikke bæres tæt på kroppen, løft under knæhøjde eller over skulderhøjde, løft af genstande med skarpe kanter eller løft af genstande med skrøbelige overflader.

Produktionen af Bang & Olufsen produkter indebærer ingen tunge løft. De dele af produktionen, som indebærer løft af tunge eller uhåndterlige genstande, udføres med løfteudstyr eller i ganske få tilfælde af to personer samtidigt i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser. Derudover leveres reservedele o.l. i emballage på under de maks. 50 kg, også i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser.

Støj

Bang & Olufsen bestræber sig på at vedligeholde et lavt støjniveau for at undgå høreskader eller lignende problemer forårsaget af støjforurening. På de fleste arbejdssteder er støjniveauet langt under de 80 dB(A), som er Arbejdstilsynets maksimalt tilladte niveau.

Kemikalier

Bang & Olufsen har stærk fokus på at minimere brugen af farlige stoffer for at undgå sundhedsrisici for medarbejderne. Bang & Olufsen bestræber sig på at erstatte farlige stoffer med alternativer, der giver samme resultat, men er mindre skadelige for omverdenen og arbejdsmiljøet.

Topniveau

Da Arbejdstilsynet udførte sin arbejdspladsvurdering af Bang & Olufsens produktionsfabrik, resulterede det i topniveaubedømmelse: en kronesmiley.

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here