Productomgeving


Duurzaamheid

Bang & Olufsen streeft ernaar om milieuvriendelijke producten te ontwerpen. We beschouwen het feit dat we rekening houden met het milieu als een verplichting – klanten gaan er veelal nog vanuit dat deze aspecten vanzelfsprekend worden meegenomen.

Voordat onze producten in productie worden genomen, en om ons ervan te vergewissen dat ze hun hele leven lang topkwaliteit bieden, worden ze uitgebreid mechanisch getest. Zo worden ze getest op hun bestendigheid tegen koude, hitte, trillingen, zonlicht, stof etc.

In het onwaarschijnlijke geval dat een product tijdens diens leven defect raakt, wordt dit uiteraard hersteld. Ook voor producten die niet meer worden gemaakt, leveren we nog gedurende een aanzienlijk lange periode reserveonderdelen. We hebben ook mechanische reserveonderdelen, zoals front- en achterpanelen wanneer deze beschadigd of bekrast raken.

De hoge kwaliteit en de lange levensduur van onze producten zijn positieve waarden voor het milieu. Daar komt bij dat we bij Bang & Olufsen al direct bij de designfase rekening houden met milieu-aspecten. Dat verklaart waarom er al meteen tijdens de ontwikkelingsfase op basis van uitgebreide milieutechnische specificaties wordt gewerkt. We noemen deze milieutechnische specificaties onze Environmental Design Standards.

Deze Environmental Design Standards bevatten specificaties aangaande wet- en regelgeving, evenals een aantal strikte specificaties en regels dat een tot nog toe ontbrekende wet- en regelgeving vervangt. Er is iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor de impact op het milieu van onze producten en erop toeziet dat deze in lijn zijn met de Environmental Design Standards.

Voor ieder Bang & Olufsen-product geldt dat dit een eigen database met eisen heeft. Deze eisen worden tijdens het hele ontwikkelproces, daar waar het de Environmental Design Standards betreft, nauwlettend in de gaten gehouden.

Er is een Project Manager voor ieder product en hij/zij tekent het product af wanneer dit conform de gestelde specificaties is. Zolang het product niet aan de van toepassing zijnde Environmental Design Standards voldoen, gaat het niet door naar een volgende ontwikkelfase.

De toezichthouder op de impact die een product op het milieu heeft, moet aan het einde van de ontwikkelfase verifiëren of aan de in de productdatabase vastgelegde specificaties werd voldaan – is dit niet het geval, dan zal het product niet in productie worden genomen. Dankzij de implementatie van milieutechnische designnormen, weten we zeker dat onze producten conform de internationale regelgeving worden geproduceerd.

Bovendien voeren we tests uit die het ontmantelingsproces bij het verwijderen na 15-20 jaar gebruik simuleren. We doen dit om ons ervan te vergewissen dat het product daadwerkelijk in de afzonderlijke delen kan worden gedemonteerd. Door deze manier van werken ontstaan ook ideeën om het gebruik van afval te verbeteren, ideeën die we vervolgens weer kunnen gebruiken op nieuwe ontwikkelprojecten. Al deze activiteiten hebben tot doel om ons te helpen bij het realiseren van milieuverbeteringen ten opzichte van voorgaande producten, zo houden we al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten rekening met de levenscyclus van deze producten.

Inleveren van producten en batterijen

Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met een afvalbak met daarop een kruis mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt.

Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur door gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afvalverwijdering in uw land.

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

Recycle uw gebruikte batterijen. 

Gebruiksbeperking voor bepaalde gevaarlijke stoffen

Wereldwijd worden beperkingen op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen opgelegd. Zo werd het gebruik van lood, cadmium, zeswaardig chroom, kwik en broomhoudend brandvertragende polybroomobiphenyl (PBB) en polybroomodiphenylethers (PBDE) in elektrische en elektronische apparatuur in de ban gedaan.

China heeft de genoemde beperkingen op een eigen wijze geïmplementeerd en dit betekent dat deze stoffen in China niet verboden zijn en er enkel de verplichting bestaat om de aanwezigheid van de stoffen in het product te vermelden en de klant te informeren.

Managementmethoden voor de controle van vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten -China

Op uw Bang & Olufsen-product staat het volgende symbool – dit betekent dat de milieuvriendelijke gebruiksperiode 20 jaar bedraagt.

Op het elektronische informatieproduct staat vermeld of het desbetreffende product gevaarlijke stoffen of onderdelen bevat. Indien het product gevaarlijke stoffen of onderdelen bevat, kunt u de producthandleiding raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp.

Ecologische ontwerpeisen voor televisies (642/2009/EU)

Bij de technische specificaties voor televisies vindt u informatie over het energieverbruik en de piekluminantie.

Het kan voorkomen dat televisies of andere elektronische producten van Bang & Olufsen lood bevatten. Dit is echter uitsluitend het geval wanneer er technologisch gesproken geen alternatief bestaat en de hoeveelheid is conform het bepaalde in de van kracht zijnde wet- en regelgeving voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De televisies met een CCFL-verlicht achterpaneel bevatten kwik, echter in een mate conform het bepaalde in de van kracht zijnde wet- en regelgeving op veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De hoeveelheid kwik in de BeoVision 7-40 bedraagt: 70 mg

De hoeveelheid kwik in de BeoVision 6 bedraagt: 28 mg

De hoeveelheid kwik in de BeoVision 8-32 bedraagt: 43 mg

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here