GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN Bang & Olufsen

Revisie: 3.0
Laatst gewijzigd: 7 mei 2018 (bekijk gearchiveerde versies) 

 

1. Lancering
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de door Bang & Olufsen Group1 ("Bang & Olufsen" of "wij") verleende diensten, bestaande uit Bang & Olufsen A/S, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, Denemarken, met bedrijfsregistratienummer 41257911 en diens filialen, zoals gedefinieerd in het geconsolideerde jaarverslag van de groep geconsolideerde jaarverslag van de groep ("diensten"). Deze gebruiksvoorwaarden (samen met alle documenten waarnaar zij verwijzen) zijn van toepassing op personen en groepen die gebruik maken van de diensten.

2. Uw gebruik van de diensten
Wij verlenen u een niet-exclusief en herroepbaar recht op toegang tot en gebruik van de diensten in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en belooft deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft u geen toegang tot de diensten en kunt u deze niet gebruiken. Wij verzoeken u ook om ons privacybeleid te lezen voordat u de diensten gaat gebruiken, omdat het belangrijke informatie bevat over hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken wanneer u de diensten gebruikt.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de producten, software en diensten van Bang & Olufsen blijven het exclusieve eigendom van Bang & Olufsen en diens licentiegevers (indien van toepassing).

4. Beperkingen op uw gebruik van de diensten
U stemt ermee in om:

a) Inhoud waartoe u toegang heeft via het gebruik van de diensten niet te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren of opnieuw uit te zenden, behalve indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
b) Uw Bang & Olufsen product of software, toepassingen, upgrades of updates die via de diensten aan u beschikbaar zijn gesteld of zijn geïnstalleerd op uw Bang & Olufsen product niet te demonteren, er reverse-engineering op toe te passen of anderszins te decompileren, behalve indien toegestaan door toepasselijk recht of licentievoorwaarden;
c) Niet bewust virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere technisch schadelijke materialen op de diensten te introduceren;
d) De diensten niet op enigerlei wijze of voor enig doel te gebruiken dat inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
e) De diensten niet voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken of ertoe toegang te verkrijgen.

5. Diensten van derden
De diensten bieden u toegang tot apps en links naar andere diensten die door derden worden geëxploiteerd. Dergelijke diensten vallen buiten de reikwijdte van deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat Bang & Olufsen niet verantwoordelijk is voor dergelijke diensten van derden of voor het beoordelen van inhoud van derden.

6. Beperking van onze aansprakelijkheid
De diensten worden geleverd zoals deze op dit moment zijn, zonder enigerlei garanties. Bang & Olufsen en diens leveranciers zijn krachtens de wet gevrijwaard van het verstrekken van alle garanties, inclusief garanties op verkoopbaarheid, garanties op niet-inbreuk op de rechten van derden evenals de garanties op geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in van toepassing zijnde garantiedocumenten. Bang & Olufsen en diens leveranciers zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van het materiaal, de diensten, software, tekst, afbeeldingen en links. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door partijen hetzij directe, indirecte, specifieke of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de diensten, inclusief, maar zonder beperking tot, schade geleden t.g.v. winstderving, onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van programma's o.i.d., ook ingeval we nadrukkelijk op de mogelijkheid op voornoemde schade werden gewezen.

7. Toepasselijke wet- en regelgeving en jurisdictie
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken, inclusief alle geschillen die daaruit voortkomen of daarmee verband houden. Elk geschil met betrekking tot de diensten zal worden afgewikkeld door de Deense rechtbanken, tenzij de toepasselijke voorschriften voorzien in een andere vorm.

8. Diversen
Het is mogelijk dat wij onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd moeten wijzigen. Indien wijzigingen van belang zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat deze aanpassingen in werking treden. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan https://bogo.custhelp.com/app/ask.

 

1Bang & Olufsen Group (ook genoemd ‘B&O’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) bestaat uit Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 7600, DK-15, 7600 Struer, Denemarken, en haar dochterondernemingen, waaronder B&O Play a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, Denemarken.